Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm 2020

10:36' SA - Thứ năm, 26/08/2021

- Tỷ lệ thực hiện: 28,5% mệnh giá 01 cổ phiếu

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2021

- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 08/10/2021

(Chi tiết tại đây)

Số lượt truy cập: .