Bảo hiểm PVI Hải Dương – Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Gia Lai đã làm thất lạc các loại ấn chỉ năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm hai liên) với số seri như sau:

Bảo hiểm PVI Gia Lai – Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Gia Lai đã làm thất lạc các loại ấn chỉ năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm hai liên) với số seri như sau:

Bảo hiểm PVI Sài Gòn – Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Sài Gòn đã làm thất lạc các loại ấn chỉ năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm hai liên) với số seri như sau:

Bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ – Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ đã làm thất lạc các loại ấn chỉ năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm hai liên) với số seri như sau:

Bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng – Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng đã làm thất lạc các loại ấn chỉ năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm hai liên) với số seri như sau:

Số lượt truy cập: .